ແຫ້ງແລະປຸງແຕ່ງອາຫານອາຫານ

ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຊອກຫາຜະລິດຕະພັນໂຍບາຍຄວາມລັບການຄັດເລືອກ.